دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده کشاورزی
گروه: تولیدات گیاهی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تولیدات گیاهی-باغبانی
عنوان:
بررسی اثر1-mcp، کلرید کلسیم و نیترات نقره بر ماندگاری گل بریده رز
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر حسن خوش قلب
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر حسین افشاری
نگارش:
زهرا خطیری ساروئی
تابستان 1392
تقدیم به:
پدر و مادر عزیز و مهربانم که الف تا یای الفبایم را از آنها آموختم؛
صبوری، تلاش، بزرگواری، گذشت و فداکاری و جستجوی حقیقت گوشهای از انعکاس آینه وجود آنهاست و با زحمات فراوان و بیدریغشان لحظهای فراموشم نکردند و همواره مرا مورد توجهات و حمایتهای مادی و معنوی خود قرار دادهاند تا مشوق من باشند و من بتوانم این راه دشوار را در آسایش اندیشه بدون هیچ دغدغه و نگرانی بپیمایم.
سپاسگزاری
خداوند را سپاس ميگويم كه به من توفيق داد تا افتخار شاگردي در محضر استاد ارجمندم جناب آقاي دكتر حسن خوش قلب(استاد راهنما)، آقاي دکتر حسین افشاری (استاد مشاور) را داشته باشم كه در اين دوره تحقيق علاوه بر راهنمایيها ومشاوره ارزنده علمي و تجربي با حسن برخورد و صفات شايسته اخلاقي خود تمامي مشكلات را بر من هموار نمودند و من بر خود لازم ميدانم كه صميمانه از آن دو عزيز تشكر كنم و برايشان آرزوي سلامتي و موفقيت هر چه بيشتر را در عرصه علم و زندگي مينمايم. و در پایان از زحمات آقای دکتر حکم ابادی که در امور مربوط به این تحقیق كمك بيشائبهاي به اينجانب كردند، تشکر مینمایم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
فصل اول: مقدمه و کلیات2
1-1-مقدمه2
2-1- گل رز در فرهنگ3
3-1- تاریخچه گلکاری در جهان4
4-1- تاریخچه گلکاری در ایران5
5-1-وضعیت تولید گل وگیاهان زینتی در ایران5
6-1- مشکلات صادرات گل در ایران6
7-1- سطح زیر کشت گل 6
8-1- اهمیت گل رز6
9-1 – مشخصات گياه شناسي 6
1-9-1-نسترن R. moschata6
2-9-1-گل‌محمدی R. domoscena7
3-9-1-سگ گل R. canina7
4-9-1-رز زرد R. foetida 7
5-9-1-رز هیبرید R. hybrid7
10-1 – مشکل گل های بریده8
1-10-1-عوامل زراعی قبل از برداشت: 8
2-10-1-عوامل محیطی پس از برداشت: 9
11-1 – عوامل مهم پیر شدن گل9
1-11-1-عدم توانائی جذب آب بوسیله ساقه9
2-11-1-از دست دادن مقدار زیادی آب از گل های بریده9
3-11-1-کمبود کربوهیدرات ها9
4-11-1-بیماری ها و آفات9
5-11-1-تأثیر منفی گاز اتیلن9
12-1 – راهکارهای افزایش طول عمر گل های بریده 10
13-1- انبارداری 10
14-1 – انواع انبار10
1-14-1- انبار مرطوب10
2-14-1-انبار خشک 10
3-14-1-انبار با اتمسفر کنترل شده (CA)11
4-14-1-انبار با فشار کم (LPS )11
15-1- مواد طولانی‌کننده عمر گل های بریده 11
16-1-کربو هیدرات ها 11
17-1-میکروب کش ها و مهار کننده های رشد میکروبی12
1-17-1-نمکهای 8 هیدروکسی کوئینولین12
2-17-1-تیو سولفات نقره (Ag2S2O3 , STS)12
3-17-1-نیترات نقره (AgNo3 , SN)12
18-1-اتیلن12
19-1-تنظیم‌کننده‌های رشد14
1-19-1-جیبرلین ها 14
2-19-1-سیتوکنین 14
3-19-1-آبسیزیک اسید15
20-1-سایر تنظیم کننده های رشد 15
21-1-کند کننده‌های رشد15
22-1-نحوه فعالیت کند کننده های رشد16
23-1-سایر ترکیبات افزایش‌دهنده طول عمر16
24-1-کیفیت آب16
25-1-رو ش های مختلف تیمار پس از برداشت گل های بریده 16
1-25-1-مقاوم کردن یا سازگار کردن 16
2-25-1-اشباع‌کردن17
3-25-1-آغشته کردن یا فرو بردن17
4-25-1-شکوفا نمودن غنچه‌ها17
26-1-اهداف از اجرای این طرح17
فصل دوم : بررسی منابع18
فصل سوم: مواد و روشها22
1-3-محل انجام آزمايش22
2-3-موقعیت جغرافیایی استان سمنان22
3-3-موقعیت جغرافیایی شهرستان دامغان و حومه آن22
4-3-مواد مورد استفاده در پژوهش23
5-3- طرح آزمایشی و نحوه اجرا23
6-3- اجراي طرح23
7-3- روش های اندازه گیری صفات مورد نظر24
1-7-3-اندازه گیری وزن تر گل 24
2-7-3-اندازه گیری درصد باز شدن گل ها 24
3-7-3-اندازه گیری پتانسیل آب در گلبرگ25
4-7-3-اندازه گیری درصد پژمردگی گل ها25
5-7-3-اندازه گیری وزن خشک گل ها25
6-7-3اندازه گیری سطح برگ26
فصل چهارم : نتایج و بحث 27
1-4- اثر تيمارهاي متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره و کلرید کلسیم بر وزن ترگل27
2-4- اثر متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره وکلرید کلسیم بر وزن خشک گل30
3-4- اثر سطح برگ با متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره و کلرید کلسیم بر گل رز 32
4-4- اثر متقابل زمان، رقم و متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم بر روي قطر گل35
5-4- اثر زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و نوع رقم بر روي پتانسيل آبي گل41
6-4- اثر زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و نوع رقم بر روي درصد پژمردگي گل رز47
7-4- ضریب همبستگي صفات 58
8-4 نمودارهای همبستگی60
نتیجه گیری نهایی65
پیشنهادات68
فهرست منابع69
فهرست منابع انگلیسی 71
چکیده انگلیسی 74
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-4- اثر تيمارهاي متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره و کلرید کلسیم بر وزن ترگل28
جدول 2-4- تجزيه واريانس اثر متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره وکلرید کلسیم و رقم ها بر روي وزن خشک گل رز30
جدول 3-4- تجزيه واريانس اثر سطح برگ با متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم ورقم بر روي گل رز33
جدول 4-4- تجزيه واريانس اثرات زمان(از روزی که گل ها درون محلول ها قرار داده شدند تا روزی که باز شدن گل ها به قطر ثابتی رسیدند )، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و واريته بر روي قطر گل رز36
جدول5-4- مقايسه ميانگين اثرات زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و واريته بر روي قطر گل 39
جدول 6-4- تجزيه واريانس اثرات زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و واريته بر روي پتانسيل آبي گلبرگ گل رز43
جدول7-4- مقايسه ميانگين اثرات زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و واريته بر روي پتانسيل آبي گلبرگ رز46
جدول 8-4- تجزيه واريانس اثرات زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و واريته بر روي درصد پژمردگي گل رز48
جدول9-4- مقايسه ميانگين اثر زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و واريته بر روي پژمردگي گل رز51
جدول(10-4) ضريب همبستگي بين صفات مورد بررسي59
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
(نمودار 1-4) اثر نوع رقم بر روي وزن تر گل رز28
(نمودار 2- 4) – اثر متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره وکلرید کلسیم بر روي وزن تر گل رز29
(نمودار3- 4) اثر متقابل متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره وکلرید کلسیم و نوع رقم بر روي وزن تر گل29
(نمودار 4- 1) اثر نوع رقم بر روي وزن خشک گل رز31
(نمودار 5- 4) اثر متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم بر روي وزن خشک گل رز31
(نمودار 6- 4) اثر متقابل متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و نوع رقم بر روي وزن خشک گل رُز32
(نمودار 7- 4) اثر سطح برگ و نوع رقم بر روي گل رُز33
(نمودار 8- 4) اثر سطح برگ با متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم بر روي گل رُز34
(نمودار 9- 4) اثر متقابل سطح برگ با متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره و کلرید کلسیم بر روي گل رُز34
(نمودار10-4) اثر زمان(روز) بر روي قطر گل رُز37
(نمودار 11- 4) اثر نوع رقم بر روي قطر گل رُز37
(نمودار 12- 4) اثر متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم بر روي قطر گل رُز38
(نمودار 13- 4) اثر متقابل متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و نوع رقم بر روي قطر گل زُز38
(نمودار 14- 4) اثر متقابل زمان و نوع رقم بر روي قطر گل رُز39
(نمودار 15-4) اثر نوع رقم بر پتانسيل آب گلبرگ ها43
(نمودار 16- 4) اثر زمان بر روي پتانسيل آب گلبرگ ها44
(نمودار 17-4) اثر متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم بر روي پتانسيل آب گلبرگ ها44
(نمودار 18- 4) اثر متقابل متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و نوع رقم بر پتانسيل آب گلبرگ ها45
(نمودار 19-4) اثر متقابل متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و نوع رقم بر پتانسيل آب گلبرگ ها45
(نمودار 20- 4) اثر نوع رقم بر درصد پژمردگي گل49
(نمودار 21- 4) اثر متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم بر روي درصد پژمردگي گل ها49
(نمودار 22- 4) اثر مدت زمان بر روي درصد پؤمردگي گل ها50
(نمودار 23- 4) اثر متقابل متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و نوع رقم بر درصد پژمردگي گل ها50
چکیده
گل رز(Rosa hybrida) یکی از محبوب ترین گل ها در سطح جهانی محسوب می شود و شاخه گل بریده آن بیشترین مصرف را در بین سایر گل ها داراست. شاخه گل بریده رز به دلایل فیزیولوژیکی و فرازگرا بودن، در دوره عمر قفسه ای، شدیداً مستعد پژمردگی و کاهش طراوت و شادابی بوده و لازم است طول عمر شاخه بریده آن را تا حد امکان افزایش داد. اين پژوهش برروي دو رقم هلندی گل رز به نام های آنجلینا و دولس و به منظور بررسي اثر برخی مواد شیمیایی با نام متیل سیکلو پروپان (mcp-1) با غلظت (10 پی پی ام)، نیترات نقره(AGNO3) با غلظت (300 پی پی ام) ،کلرید کلسیم (Cacl2) با غلظت (5 گرم بر لیتر) و اثرات متقابل آن ها و نیز اثر طول مدت نگهداری شاخه بریده بر برخی خواص فيزيکوشيميايي، کیفی و طول عمر شاخه بریده گل رز ارقام نامبرده، در دانشگاه آزاد اسلامی دامغان در سال 1392انجام گرفت و نمونه برداری ها به طور روزانه در طول مدت نگهداری گل های شاخه بریده انجام گرفت. در بررسی تغییرات فيزيکوشيميايي و کیفی شاخه های بریده گل رز مشخص شد کاربرد مواد شیمیایی نامبرده اثر معنی داری بر سطح برگ، وزن تر و خشک شاخه های بریده نداشتند ولی بین دو رقم مورد آزمایش از نظر این صفات اختلاف معنی داری وجود داشت. (در سطح احتمال یک درصد). از نظر قطر گل تیمار مخلوط نیترات نقره و 1- متیل سیکلو پروپان بیشترین قطر گل را ایجاد نمود و اختلاف آن با سایر تیمارها معنی دار بود و نیز از نظر زمانی روز سوم پس از برداشت، بیشترین قطر گل را ایجاد نمود و نسبت به سایر زمان ها معنی دار بود (در سطح يک درصد). اثر نوع رقم بر پتانسيل آب گلبرگ نشان داد، پتانسيل آب در گلبرگهاي اين دو رقم با يکديگر اختلاف معني داري داشته و ميزان آن در رقم آنجلينا بالاتر از رقم دولس ويتا بود و میزان آن در رقم آنجلينا با قطر گل 40 ميليمتر حدود 25 درصد بيشتر از رقم دولس ويتا بود و همچنین از نظر این صفت تيمار 1- متیل سیکلو پروپان با ميزان 55درصد بيشترين پتانسيل آب را نسبت به ساير تيمارها ايجاد نمود و نیز کابرد مختلط کلرید کلسیم و نیترات نقر ه کمترين پتانسيل آب را در گلبرگ ها ايجاد کرد. آزمایش ها نشان داد، درصد پژمردگي دو رقم مورد آزمایش اختلاف معني داري بايکديگر داشته و درصد پژمردگي در رقم آنجلينا حدود 6 درصد بيشتر از رقم دولس ويتا بود. نتایج نشان داد، اثر تيمارهاي مختلف مواد شیمیایی بر درصد پژمردگي گل اثر معنی داری نسبت به شاهد داشته و بيشترين درصد پژمردگي با کاربرد نیترات نقره حاصل شد و اختلاف معني داري با تيمارهاي ديگر نشان داد. تيمارهاي 1- متیل سیکلو پروپان و مخلوط هر سه ماده کمترين درصد پژمردگي را ايجاد کردند که مي تواند به عنوان تيماري مطلوب براي کاهش درصد پژمردگي در گل رز پیشنهاد شوند. يک رابطه مثبت و معني دار بين افزايش وزن خشک و افزایش قطر گل با کاهش پژمردگی گل و افزایش طول عمر گل بریده مشاهده شد.

فصل اول: مقدمه و کلیات
1-1-مقدمه
گل رز یا گل سرخ از مهم ترين گل ها مي باشد که هم به صورت گلداني و هم به صورت بريدني در بازارهاي جهاني داد و ستد مي شود به طوري که امروزه رتبه اول جهاني را از لحاظ اقتصادي وکشت و كار دارد(وندورن و دوهانت 1994).
گل رز از مهمترين گل های شاخه بريده دنيا مي باشد كه مطالعات زيادي براي حفظ كيفيت پس از برداشت آن انجام شده است. ارقام جدید گل سرخ خصوصا در طی 50 سال اخیر به ایران وارد شدند(خلیقی،1364).كوتاه بودن عمرماندگاري گل های رز به واسطه كاهش هدايت آبي در ساقه های آن است كه معمولاًبا پژمردگي زود هنگام، خميدگي گردن و عدم باز شدن گل ها همراه مي باشد(جین و همکاران 2006).تغيير رنگ گلبرگ ها در گل های رز و خشكيدگي آن ها که معمولا از لبه گلبرگ ها شروع مي شود از عوامل اصلي غير قابل عرضه شدن گل ها به بازار مي باشد(اسفنانی و همکاران،1386).از ميان رنگيزه ها، آنتوسيانين های موجود در گلبرگ ها در مرحله پس از برداشت تغييرات ظاهري زيادي را نشان مي دهد. كاهش آنتوسيانين در گلبرگ ها رابطه مستقيمي با كاهش طول عمر پس از برداشت و بازارپسندي گل رز دارد(اسفنانی و همکاران،1386).
عوامل متعددي عمر پس از برداشت گل های رز را كنترل مي كند كه مي توان آن ها را به عوامل قبل از برداشت وعوامل پس از برداشت تقسيم كرد.رقم، مقداركربوهيدرات ها، كلسيم و كبالت ذخيره شده در بافت هاي گل از جمله عوامل قبل از برداشت مي باشد(باتاچارچ،1994).دماي انبار، غلظت اتيلن داخلي و محيط نگهداري، ميزان آلودگي سطحي به ميكروارگانيسم ها از عوامل پس از برداشت هستند كه به شدت عمرماندگاري گل ها را تحت تأثير قرار مي دهد (فاراقروهمکاران،1986).
براي به تأخير انداختن پيري و طولاني كردن عمرماندگاری و پس از برداشت گل های شاخه بريده از تركيبات شيميايي مختلف از جمله:1-متیل سیکلو پروپان (1-MCP)، یون نقره، آمینو وینیل گلیسین (AVG) ، و آمینو اتوکسی استیک اسید (AOA) استفاده می شود.
تركيب 1-MCP و یون نقره بازدارنده عمل اتيلن مي باشد اما دو تركيب ديگر به عنوان بازدارنده هاي سنتز اتيلن مي باشند كه با كاهش توليد اتيلن عمر پس از برداشت محصولات را زياد مي كنند(گینگ وهمکاران،2009).
عواملي مثل گرده افشاني، خشكي و تنش های دمايي با تغييرسطح هورموني و توليد گونه هاي فعال اكسيژن ، پيري گل هارا تسريع مي كند(ژانگ وکایرخام،1996).پيري يك فرآيند اكسيداتيو مي باشد و در آن گونه هاي فعال اكسيژن و سيستم آنتي اكسيداني دخالت دارد(باچانا،1997).كاهش فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني و افزايش پراكسيده شدن ليپيدهاي غشاي سلولي به عنوان دليلي بر پيري در گونه هاي مختلف گياهي ذكر شده است(دیندساوهمکاران،1981).
2-1- گل رز در فرهنگ
گل رز از نظر کثرت قرار گرفتن در جایگاه گل ملی مقام نخست را دارد و در ۱۰ کشور آمریکا، انگلستان، ایتالیا، ایران، رومانی، عراق، عربستان سعودی، مراکش، لوکزامبورگ، بلغارستان به عنوان گل ملی انتخاب شده‌است(معین، 1357).
در ایران در نشستی که در ۲۲ آبان ۱۳۷۴ شمسی با حضور ریاست انجمن باغبانی ایران و شماری از استادان دانشگاه‌های ایران برگزار گردید، گل‌سرخ محمدی به عنوان گل ملی کشور تایید و برگزیده شد(ناصری،1388).در دوره‌هایی از زمان برخی از گل‌ها به علت اینکه مورد علاقه شاه یا خاندان سلطنتی یک کشور بودند به عنوان گل ملی انتخاب شدند. از جمله این گل‌ها انتخاب رز نماد خاندان سلطنتی کنونی انگستان است (معین، 1357).انتخاب این گل به عنوان گل ملی به زمان جنگ‌های داخلی انگلستان به نام جنگ رزها برمی‌گردد. جنگ رزها در نیمه دوم سده پانزدهم در فاصله سال‌های ۱۴۵۵ تا ۱۴۸۵ بین دو خاندان قدرتمند لانکاستر با نشان «گل سرخ» و یورک با نشان «رز سفید» و طرفدارانشان در انگلستان درگرفت. سرانجام خاندان لانکاستر در ۱۴۸۵ موفق به شکست دادن خاندان یورک شدند. رز در حال حاضر نیز گل ملی کشور انگلستان به شمار می‌آیند(معین، 1357).
در کشورهای شرقی همواره کشت رز و استفاده از عطر آن بسیار مورد علاقه مردم بوده‌است. در گاه‌شمار ایران باستان، روز نوزدهم هر ماه فروردین نام داشته‌است. در روز فروردین از ماه اسفند جشنی در ایران برگزار می‌شده‌است به نام نوروز انهار که مردمان در این روز به دشت و دمن، به ویژه کنار رودها و چشمه‌ها رفته و طی مراسمی عطر و گلاب در آب‌ها می‌افشاندند(رضی، 1358).در تاریخ بیهقی از جشن دیگری به نام جشن گل‌افشانی یاد شده‌است که ظاهراً در روز بخصوصی برگزار می‌شده است و مردم در فصل گل سرخ بر سر یکدیگر گل می‌افشاندند(رضی، 1358).امروزه از رسم‌های باقی‌مانده در ارتباط با گل سرخ یکی آیین گل غلتان است که در مناطق مختلف شهرستان دامغان در اولین بهار از زندگی نوزاد برگزار می‌شود. زمان انجام این آیین از هنگام تولد تا یک سالگی نوزاد است و در باور و عقاید اهالی منطقه غلتانیدن بدن نوزاد در میان برگ‌های گل محمدی سبب حفظ طراوت و شادابی او و دور ماندن از بیماری‌های مختلف می‌شود. آئین سنتی گل غلتان در فهرست آثار معنوی (ناملموس) کشور ثبت شده‌است(رضی،1358).
در داستان هزار و یک شب و همینطور رباعیات عمر خیام (در حدود ۱۱۰۰ سال پیش) از این گل یاد شده‌است (مقتدر،1323).در شاهنامه فردوسی لفظ گل منحصراً به گل سرخ تعلق دارد و برگ گل نیز به معنای برگ گل سرخ یا گلبرگ گل سرخ یا خود گل سرخ است و بدین ترتیب آمدن لفظ برگ قبل از نام گل‌های دیگر نیز به معنای گلبرگ آن گل یا خود آن گل است. در بیت اول شعر زیر، برگ گل به معنای گل سرخ و در بیت دوم برگ گلنار به معنای گلِ انار است(گرامی،1392).
همه بوستان زیر برگ گلستهمه کوه پُر لاله و سنبلستبگفت این و باد از جگر برکشیدشد آن برگ گلنار چون شنبلید فردوسی3-1- تاریخچه گلکاری در جهان
طبق نظریه‌ها رز در حدود ۷۰ میلیون سال قدمت دارد. قدیمی‌ترین سنگواره رز در حدود ۷۰-۳۵ میلیون سال قدمت دارد و در ایالت کلرادو در آمریکا کشف شده‌است.کاشت رز در کشورهای خاورمیانه برای مصارف دارویی و همین طور به جهت مصرف عطر آغاز شد سپس کاشت آن در یونان و روم نیز گسترش یافت(بری و همکاران، 1385).
به نظر می‌رسد که در دوران لوئی چهاردهم تنها ۴ گروه رز قدیمی به نام‌های داماسک، گالیکا، آلبا و سنتیفولیا (رز کلمی) در اروپا موجود بوده‌است. در قرن هیجدهم در فرانسه نیز تحت تأثیر انگلستان باغبانی در بین طبقات اشراف رواج پیدا کرده بود. در این دوران کاشت رز جای گل سوسن و لاله را گرفته بود و رز بود که گلی اشرافی دانسته می‌شد. بخصوص در کشور فرانسه در زمان سلطنت ناپلئون بناپارت (۱۸۲۱–۱۷۶۹) تب علاقه به رز بالا گرفت. همسر او ژوزفین (۱۸۱۴–۱۷۶۳) علاقه بسیاری به جمع‌آوری گیاهان نادر و رز داشت. ژوزفین ابتدا ۲۵۰ نوع رز را از کشورهای گوناگون اروپایی و غیراروپایی مانند چین و ژاپن در باغ رز کاخ مالمزون جمع‌آوری کرد سپس او بهترین باغبانان و گیاه‌شناسان را در این باغ به کار گمارد و آنها در سال ۱۸۰۴ برای اولین بار موفق شدند توسط لقاح مصنوعی رقم‌های جدید رز را ایجاد کند. تعداد رقم‌های جدید ایجاد شده در این باغ در اواسط قرن نوزدهم از ۲۵۶۲ نوع فراتر رفت. او همچنین از نقاش معروف گیاهان پیر جوزف ردوته خواست گل‌های رز باغ مالمزون را جهت مصور ساختن اطلس رز به تصویر بکشد. به علت خدمات بسیار ژوزفین در رونق بخشیدن به کاشت و شناساندن گل رز به او لقب حافظ رز اهدا شده‌است (سوزان و برادلی، 1385).
اولین رز دورگه چای یعنی رز لا فرانس در سال ۱۸۶۷ بوجود آمد و با وجود امتیازات فراوانی که داشت فاقد قدرت میوه‌دهندگی بود. اولین رز دورگهٔ چای که توانایی باروری و میوه‌دهندگی را داشت رز لیدی ماری فیتز ویلیام نام دارد. این رز در سال ۱۸۸۲ و در کشور انگلستان بوجود آمد (سوزان و برادلی، 1385).
4-1- تاریخچه گلکاری در ایران
تاریخچه گلکاری در ایران به 85 سال پیش باز می گردد، نخستین بار فردی مسیحی از اهالی تهران به نام پرتیوار که گلکاران محلات معتقدند فرد هلندی مقیم پایتخت بوده است، به اتفاق چند نفر از هموطنانش در باغ خود در تهران با وارد کردن بذر گل از هلند اقدام به پرورش گل در ایران کرد. سرکارگر استخدام شده از سوی پرتیوار از اهالی محلات به نام یحیی‌خان بود که در آن سال‌ها برای کار به تهران رفته و پس از بازگشت به دیار خود، کشت گل‌ها را در محلات به شکلی حرفه‎ای رواج داد. به گواهی تاریخ تا ابتدای دهه 1340 تعداد کارگران گل در محلات چهار نفر و در فاصله سال‌های 40 تا 75 تعداد واحد‌های گلخانه‌ای 25 واحد بود که در امر پرورش گل‌های آپارتمانی فعالیت داشتند(ناصری وابراهیمی،1381).
در حال حاضر نیز محلات به عنوان یکی از مراکز تولید انواع گل‌های زینتی در آسیا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. به عنوان نمونه جایزه برتر نمایشگاه بین‌المللی اوزاکای ژاپن که چند سال پیش برگزار شد، به پرورش دهندگان گل گلایول محلات تعلق گرفت. قدمت کشت و کار و نگهداری گل‌ها در ایران شاید همزمان با شروع کشاورزی بوده است. با نگاهی به تاریخ و فرهنگ ایران به نظر می‌رسد که همواره ایرانیان در زمینه موضوعات مرتبط با گل‌ها جایگاه خوب و ارزنده‌ای داشته‌اند. قدیمی‌ترین گلخانه‌های موجود در ایران که در حال حاضر هم فعال هستند قدمتی حدود 70 – 75 سال دارند (ناصری وابراهیمی،1381).
5-1-وضعیت تولید گل وگیاهان زینتی در ایران
بررسی نوشته های پیشینیان نشان مي‌دهد که فرهنگ دیرین ایران زمین از همان ابتدا بر پایه انس با طبیعت استوار بوده به طوریکه اولین بار پادشاهان ایرانی بودند که با کشت گیاهان زینتی در محوطه کاخ ها اقدام به زیباسازی محیط زندگی خود کردند(کريمی، 1383(.
کشور ایران به دلیل وجود بیش از ده اقلیم آب و هوایی گوناگون و حداکثر اختلاف درجه حرارت 40 درجه سانتی گراد بین نقاط مختلف امکان پرورش چهارفصل بسیاری از گل هاو گیاهان زینتی را در فضای آزاد دارا مي‌ باشد. این تنوع آب و هوایی به ما اجازه می دهد که با وجود مشکلات فراوان تولید به دلیل امکان عرضه تمام وقت حتی در شرایط رکود بازار در شش ماه دوم سال نیز امکان صادرات این محصولات را داشته باشیم(کريمی، 1383).
6-1- مشکلات صادرات گل در ایران
فقدان پژوهش های کاربردی در زمینه گل وگیاهان زینتی
قدیمی بودن ارقام وعدم بازارپسندی آنها در بازارهای جهانی
کیفیت پایین تولیدات از لحاظ طول عمر گل، رنگ گل و…….
گرانی هزینه های حمل و نقل و دقیق نبودن زمان پروازها و ……. (کريمی، 1383).
7-1- سطح زیر کشت گل
به طور کلی سطح زیر کشت گل ها در جهان حدود 230000 هکتار است، که 43950 هکتار در کشور هلند و 4100 هکتار در ایران است (جودي، 1385).به عبارت دیگر ایران از نظردارا بودن سطح زیر کشت در جایگاه پانزدهم جهان قرار دارد، ولی از نظر تجارت جهانی، چهل و هفتمین کشور جهان محسوب می‌شود، این در حالیست که درآمد ارزی حاصل از صادرات 40 شاخه گل بریده رز معادل یک بشکه نفت می‌باشد (جودي، 1385).
8-1- اهمیت گل رز
در کشورهای مختلف،گل های متنوعی بعنوان شاخه گل بریده استفاده می‌شوند. مثلا در کشورهای اروپائی گل هائی چون رز، داوودی و میخک و در ایران گل های رز، داوودی، میخک، گلایول و مریم مطرح هستند(جودي، 1385). طبق آمار سال 1994 هلند،از میان ده گل بریده مهم گل‌رز از نظر تجارت جهانی در جایگاه نخست قرار دارد، سپس گل هائی مثل داودی، لاله، میخک و…(جوکار و همکاران، 1378).
عواملی که سبب عدم موفقیت ایران در صادرات گل های بریده می‌شود، عبارتند از: روش های نادرست بسته‌بندی، حمل و نقل و عدم مراقبت های قبل از برداشت (جمالي زواره و همکاران، 1386).
9-1 – مشخصات گياه شناسي
گل رز متعلق به تیره گلسرخیان Rosaceae و جنس ورد یا Rosa است. دارای حدود 200 گونه و بیش از 2000 جنس مختلف می‌باشد که دلیل تنوع زیاد آن ها، تلاقی‌های مکرر بین گونه‌ایست. تاکنون گروه‌بندی‌های زیادی روی گل های رز صورت گرفته که یکی از مهمترین آن ها گروه‌بندی بر اساس گونه‌های موردنظر است. پنج گونه مهم عبارتند از:
1-9-1-نسترن R. moschata
نسبت به گونه‌های دیگر برگ های ظریف‌تری داشته و گل هایی به رنگ سفید تولید می‌کند مصرف داروئی داشته و بسیار خوشبو است.
2-9-1-گل‌محمدی R. domoscena
بعنوان گل صنعتی برای تولید گلاب کشت می‌شود،گل های کم پر و معطری به رنگ سفید مایل به صورتی دارد.
3-9-1-سگ گل R. canina
بسیار خاردار با گل های سفید مایل به صورتی که بیشتر بعنوان پایه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
4-9-1-رز زرد R. foetida
به آن گل حلوا هم می‌گویند، دارای ساقه‌هایی خاردار است. منشا رنگ زرد در رزهای هیبرید از این گونه گرفته شده است.
5-9-1-رز هیبرید R. hybrida
دارای ارقام مختلفی است که از برخی ارقام آن به عنوان شاخه گل بریده استفاده می‌شود.
گل‌رز دارای 5 کاسبرگ، 5 گلبرگ، تعداد زیادی مادگی و پرچم است. پرچم ها تبدیل به گلبرگ شده‌اند، بهمین دلیل به آنها petaloid می‌گویند(جودي، 1385).
رزا در لاتين به معناي گل سرخ مي‌باشد.از آغاز تاريخ، گل سرخ بيش از همه گل ها در قلوب بشر جاي گرفته و از وقتي که مردم از زيبايي درخشان گل، آگاهي يافته‌اند، گل سرخ يک سر و گردن از آن ها بلندتر بوده است. گل سرخ ميراث بزرگي از افسانه و تاريخ را به همراه دارد. اين درختچه زيبا، ميليون ها سال قبل از بوجود آمدن بشر در روي زمين، زيسته و زيبائي و عطر را در همه جا گسترده است. شواهد تاريخي بيانگر اين حقيقت است که هيچ کدام از گل ها به اندازه گل هاي رز در قلب بشر نفوذ نکرده است. گل رز نشانه الهه زيبايي و عشق يونانيان باستان، آفرديت و روميان ونوس بوده است.
تحقيقات وسيع تر نشان مي‌دهد که اين گل بومي‌مصر نبوده، بلکه از آسياي صغير به آنجا آورده شده است. تاريخ افسانه وار گل سرخ طي قرن ها توسط هنرمندان، صنعتگران، نويسندگان و درختکاران بوجود آمده که بوسيله اين گل زيبا افسون شده‌اند و شرح فريفتگي‌شان را براي آيندگان نگه داشته‌اند تا از آن لذت ببرند. حتي گل رز وارد دنياي معماري نيز شده‌اند. بدين صورت که در قرون 12تا 16بعد از ميلاد که زمان اوج طراحي و ساخت کليساهاي عظيم و با شکوه در اروپاي شرقي مي‌باشد. شيشه هاي رنگين پنجره های این مکان ها را منقش به طرح های گل های رز مي‌نمودند(جوکاروتوکلی،1386).
منشأ اصلي اين گل آسياي جنوب شرقي و ايران گزارش شده است. امروزه در تمام نقاط دنيا کشت مي‌گردد و قسمت اعظم گل سرخ از کشورهاي بالکان، فرانسه، ترکيه، مراکش و ايران توليد و صادر مي‌گردد. کشت و کا رآن در ايران، در زمان های پيش متداول بوده است. درسالهاي اخير محصول گل بريده يکي از محصولات عمده باغباني کشور به شمار مي‌آيد و اين محصول در تمام فصول به بازار عرضه مي‌شود(جوکاروتوکلی،1386).
گل به انواع رزهاي مينياتوري، پاسيويي، هيبريد چاي، فلورينبدا، درختچه اي، بالا رو و رونده تقسيم مي‌شوند. در حدود 140 گونه مختلف گل رزشناسایی شده اند که به طور طبیعی در نیمکره شمالی پراکنده بوده و توسط عوامل محیطی و انسانی به نیمکره جنوبی منتقل شده اند. از این تعداد، 95 گونه منشاء آسیایی، 18 گونه منشاءآمریکاي شمالی و بقیه منشاء اروپایی و شمال آفریقا دارند(جوکاروتوکلی،1386).
در توليد رزهاي بريدني گلخانه هاي از ارقام هيبريد چاي و فلورينبدا كه توليد گل انتهايي مي‌كنند، استفاده مي‌شود. گل های شاخه بریده را به سه دسته اصلی تقسیم می‌کنند.
1ـ هیبرید چای : به رزهای تک شاخه ای که قطر گل 9 سانتیمتر یا بیشتر باشد.
2ـ قلب شیرین : به رزهایی گفته می شود که قطر گل کمتر از 9 سانتیمتر باشد.
3ـ رزهای اسپری: حداقل 3 غنچه روی یک شاخه باشد.
در بررسی روند رشد این گروه ها در هلند مشخص شده که هیبرید چای در سال 2000 نسبت به 1999 حدود 2 درصد افزایش داشت. اما سطح ارقام قلب شیرین رو به کاهش است ولی با این وجود برخی ارقام رشد خوبی دارند (Sacha وEscimo) رزهای اسپری نیز کمتر از 3 درصد تولیدات هلند را در بر می‌گیرند.
گل رز در تمامي‌رنگ ها ديده مي‌شود و در اين مورد تنها يك استثناء وجود دارد و آن نبود رزهاي آبي است. در انواعي كه توليد گل انتهايي مي‌كنند (هيبريد چاي، فلورينبدا، پاسيويي، مينياتوري) هر ساله شاخه‌هاي جديد از جوانه هاي سال قبل رشد مي‌كنند و بعد از توليد گل در انتهاي شاخه، رشد آن متوقف مي‌شود و شاخه هاي جديد دوباره از جوانه هاي زيرگل توليد مي‌شود كه بسته به رقم و شرايط آب و هوايي ممكن است توليد گل بكند يا نكند. برخي از ارقام گل رز، دائم گل هستند و گل دهي در آنها در بيشتر مواقع سال انجام مي‌گيرد ولي بيشتر ارقام در هواي خنك بهار و پاييز گل دار مي‌شوند. رزهاي گلخانه‌اي در تمام طول سال قادر به توليد گل هستند و تنها بايد شرايط رشدي مناسب براي آنها فراهم گردد.
10-1 – مشکل گل های بریده
مشکل عمده گل های بریده، داشتن عمر کوتاه پس از برداشت آن هااست(فلاحتي رستگار و همکاران، 1380). بطور کلی عوامل مؤثر در عمر پس از برداشت یا عمر گلدانی (Vase life) گل ها را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
1-10-1-عوامل زراعی قبل از برداشت:
دی اکسید کربن ، نور، دما، آبیاری، آفات و بیماری ها، اتیلن، زمان برداشت و مرحله نمو گیاه.
2-10-1-عوامل محیطی پس از برداشت:
نحوه برداشت، دما، رطوبت، نور، تولید اتیلن و حساسیت گل ها به اتیلن.
در ایران حدود 20در صد ازگل های تازه، حین گذشتن از کانال های بازار ( بسته‌بندی، جابجائی و فروش) مرغوبیت خود را از دست می‌دهند، قسمت زیادی از گل ها نیز در شرایط ضعیف و نامطلوب بفروش می‌رسند که سبب نارضایتی مصرف ‌کننده می‌شوند(جمالي زواره و همکاران، 1386).
11-1 – عوامل مهم پیر شدن گل
1-11-1-عدم توانائی جذب آب بوسیله ساقه
یکی از علل عمده پژمردگی گل ها، عدم جذب آب بوسیله ساقه است که در اثر بسته شدن آوندهای هدایت‌کننده آب در ساقه‌ها بوجود می‌آید. باکتری ها، مخمرها و قارچ های موجود در آب ظرفی که گل در آن نگه داشته می‌شود، مقطع برش ساقه را مسدود کرده، در داخل ظرف تکثیر و گسترش می‌یابند و در نهایت از جذب آب می‌کاهند(ماتوکا، 1998).
2-11-1-از دست دادن مقدار زیادی آب از گل های بریده
این حالت نیز سبب پژمردگی‌، کاهش کیفیت و طول عمر گل های بریده می‌شود. بدون آب نگه داشتن گل ها، هوای گرم و قرار دادن گل ها در جریان هوای گرم سبب وارد شدن آسیب‌های فراوان به گل های بریده می‌شود. پس در صورت امکان بایدگل ها را، از زمان برداشت تا رسیدن آن ها به دست آخرین مصرف کننده، در آب با دمای پائین نگهداری کرد.
3-11-1-کمبود کربوهیدرات ها
یکی دیگر از علل تخریب گل ها بشمار می‌آید. ادامه تنفس پس از برداشت به دمای محیط بستگی دارد. دماهای پائین تنفس را کاهش می‌دهد و از مصرف کربوهیدرات ها جلوگیری می‌کند، که نتیجه آن افزایش کیفیت و دوام گل هاست(نلسون، 1374).
4-11-1-بیماری ها و آفات
آفات و بیماری های گیاهی سبب صدمه و بیرنگ شدن گل ها و برگ‌ها میشود، این امر موجب کاهش کیفیت گل ها می‌شود. بافت های آلوده آب خود را سریعتر از بافت های سالم از دست می‌دهند، همچنین پژمردگی و سنتز اتیلن این بافت ها بیشتر می‌باشد.
5-11-1-تأثیر منفی گاز اتیلن
اتیلن سبب آسیب دیدن پیش از شکوفائی گل ها می‌شود. تولید اتیلن و حساسیت به آن در مراحل مختلف رشدگل متفاوت است. غنچه‌ها و گل های تازه شکوفا شده از میزان تولید و حساسیت کمتری نسبت به گل های کاملا باز شده برخوردارند(مولر و همکاران، 1999).
12-1 – راهکارهای افزایش طول عمر گل های بریده
خوشبختانه برای حل مشکل طول عمر کوتاه گل ها، راهکارهای مفیدی مانند روش های جدید انبارداری و بسته‌بندی، خنک نگه داشتن گل ها( پری کولینگ ) هنگام حمل و استفاده از محلول های محافظ وجود دارد (داوری نژادوفتحی،1382).
13-1- انبارداری
انبارهای مختلف دارای شرایط تقریبا یکسانی هستند، که مهمترین آن ها عبارتند از:
1ـ دما : کاهش دما سبب به تعویق انداختن پیری در گل ها می‌شود. از نوسان دما در انبارها، بدلیل افزایش رطوبت روی گیاه و فویل های بسته بندی، باید جلوگیری کرد. دمای مناسب برای نگهداری گل های مناطق معتدله و گرمسیری به ترتیب، دماهای نزدیک صفر و 15-7 درجه سانتی گراد است. رز از جمله گیاهان غیرحساس به سرمازدگی بشمار می‌آید.
2ـ رطوبت: هوای خشک سبب تعرق در گیاه می‌شود، رطوبت نسبی بالای (95-90 در صد ) مناسب انبار است و رطوبت‌های کمتر (80-70 در صد) سبب اتلاف آب و پژمردگی گل ها می‌شود.
3ـ نور: نور اثر چندانی روی عمر گل ها ندارد، برخی گل ها مانند داوودی و سوسن بمدت طولانی ( 14ـ5 روز ) در تاریکی نگهداری می‌شود(داوری نژادوفتحی،1382).
4ـ اتیلن: دمای کم سبب کاهش میزان تولید اتیلن و حساسیت گل ها به آن می‌شود. بهترین روش کم کردن اثرات اتیلن، تهویه هوای انبار است. استفاده از پرمنگنات پتاسیم بعنوان اکسید کننده، اشعه ایکس یا نور فرابنفش و ممانعت کننده‌های فعالیتی اتیلن مانند آمینو ونیل گلیسین(AVG)، آمینو اتوکسی استیک اسید( (AOAو تیو سولفات نقره( STS )نیز مفید واقع می‌شود(داوری نژادوفتحی،1382).
14-1 – انواع انبار
1-14-1- انبار مرطوب
در این انبارها بسته‌بندی لازم نیست، گل ها در محلول های محافظ یا آب با دمائی حدود 4-3 درجه سانتی گراد، نگهداری می‌شوند. از هیپوکلریدسدیم و سولفات آلومینیوم جهت ضدعفونی گل ها استفاده می‌شود.
2-14-1-انبار خشک
برای نگهداری گل ها به مدت طولانی از این انبارها استفاده می‌شود، گل ها بصورت محکم در جعبه‌ها بسته‌ها یا کیسه‌های پلی‌اتیلنی به منظور جلوگیری از اتلاف رطوبت نگهداری می‌شوند. گل‌های رز در دمای 3-5/0 درجه سانتی گراد به مدت 2 هفته نگهداری می‌شوند.
3-14-1-انبار با اتمسفر کنترل شده (CA)
اطاق سردی را بوسیله دی اکسید کربن غنی کرده، در حالیکه میزان اکسیژن را کاهش می‌دهند این حالت سبب کاهش شدت تنفس، کاهش میزان مصرف موادغذائی و کاهش میزان تولید و فعالیت اتیلن می‌شود. گل رز در اتمسفری بادی اکسید کربن(10-5 در صد) و اکسیژن(3-1 در صد) در حرارت صفر درجه سانتی‌گراد به مدت 30-20 روز قابل نگهداری است.
4-14-1-انبار با فشار کم (LPS )
در این گونه انبارها فشار کمتر از فشار اتمسفر، در حدود 8- 5/3 کیلو پاسکال می‌باشد. دمای کم و جریان مداوم هوای مرطوب از هر دو طرف انبار الزامی است. این انبارها بیشتر برای گل های باز شده استفاده می‌شوند. ارقام مختلف رز عکس‌العمل متفاوتی نسبت به این انبارها دارند، مثلا غنچه رز رقم تانبید (Tanbed) و بلیندا (Belinda) در فویل های پلی‌اتیلن، دمای 2 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 98 در صد با فشار 2/3 کیلو پاسکال به مدت یک ماه قابل نگهداری است، در حالیکه برخی ارقام (مرکو، سونیا، مرسدس) علائم لکه‌برگی و پژمردگی را نشان می دهند(داوری نژادوفتحی،1382).
15-1- مواد طولانی‌کننده عمر گل های بریده
روش خانگی قدیمی محافظت از گل ها استفاده از آسپیرین و یا سکه مسی بوده است، این ترکیبات بدلیل حل نشدن در آب قادر نیستند رشد میکرب ها را کنترل کنند. امروزه محلول های مختلفی جهت نگهداری گل های بریده استفاده می‌شود‌، شرکت هلندی pokon-chrysal، ده ها نوع ماده محافظ تهیه کرده که هر کدام برای گونه‌ای خاص، طراحی و تولید شده‌اند(داوری نژادوفتحی،1382).
16-1-کربو هیدرات ها
کربو هیدرات ها منبع اصلی تغذیه و انرژی مورد نیاز برای تمامی فرایندهای بیوشیمیائی و فیزیولوژیکی گل ها پس از جدا شدن از گیاه مادری هستند. همچنین قندها فرایندهای اساسی افزایش طول عمر وکیفیت پس از برداشت گل ها همانند حفظ وظایف و ساختمان میتوکندریائی، تنظیم میزان آب بوسیله کنترل تعرق، افزایش جذب آب(جمالي زواره و همکاران، 1386).وکاهش تولید اتیلن و حساسیت به آن را تقویت می‌کنند(نلسون، پ، 1374).ساکارز مهمترین قند مورد استفاده می‌باشد، البته از قندهای دیگری مثل گلوکز و فروکتوز نیز استفاده می‌شود. غلظت مطلوب قند برای گونه‌ها و حتی ارقام مختلف متفاوت است. مقدار زیاد قند در محلول های محافظ ممکن است مضر باشد بخصوص برای گل هائی که نسبت به غلظت‌های پائین حساس هستند. تمام قندها زمینه را برای رشد میکروارگانیسم‌ها مناسب می‌سازند. از این رو از آنها اغلب در ترکیبات با محلول های محافظ دیگر استفاده می‌شود(نلسون، پ، 1374).
17-1-میکروب کش ها و مهار کننده های رشد میکروبی
فعالیت میکروارگانیسم هایی مانند باکتری ها، مخمرها و کپک ها که در ظرف آب رشد مي‌کنند موجب انسداد آوندهای چوبی مي‌شود.همچنین آن ها با تولید اتیلن و برخی از توکسین ها موجب تسریع پیری گل‌هامي‌شوند(جودي، 1385).(در این قسمت به معرفی چند میکروب‌کش می‌پردازیم.)
برای کنترل میکروارگانیسم ها محلول های محافظ گل همیشه حاوی حداقل یک میکروب کش یا مهار کننده رشد میکربی هستند.این ترکیبات شامل نمک های 8 هیدروکسی کوئینولین، نمک های نقره، ترکیبات کلردار به تدریج حل شونده و سولفات آلومینیوم مي‌باشد(جودي، 1385).
1-17-1-نمکهای 8 هیدروکسی کوئینولین
مانند 8 هیدروکسی کوئینولین سولفات (-HQS8) و8 هیدروکسی کوئینولین سیترات-HQC)8)، که بعنوان باکتری‌کش مطرح هستند. اینگونه ترکیبات عامل اسیدی‌کننده محیط به شمار می‌روند و از بسته شدن مقطع برش بوسیله باکتری ها جلوگیری می‌کنند. -HQS8 تا غلظت ppm200 برای گل های بریده رز توصیه می‌شود(جودي، 1385).
2-17-1-تیو سولفات نقره (Ag2S2O3 , STS)
از باز دارنده‌های خیلی قوی برای فعالیت اتیلن در بافت های گیاهی بشمار می‌آید، همچنین بدلیل داشتن مقداری فعالیت ضدمیکروبی در بافت های گیاهی مانع از رشد آن ها در آب ظرف می‌شود. از این ترکیب تا غلظت 2/0 میلی متر برای تیمار گل های رز توصیه می‌شود(جودي، 1385).
3-17-1-نیترات نقره (AgNo3 , SN)
مانند نمک های دیگر نقره از باکتری‌کش های مهم به شمار می‌آید. نیترات نقره را اغلب جهت افزایش دوام گل های بریده به محلول های محافظ اضافه می‌کنند. بدلیل واکنش آن با کلر موجود در آب شهری، بهتر است از آب مقطر جهت تیمار استفاده کرد. از معایب دیگر آن اکسید شدن در برابر نور است، به همین دلیل بهتر است تیمار در محیط کم نور انجام شود.
میکروب‌کش های دیگری مانند سولفات آلومینیوم (Al2(So4)3) نیز وجود دارندکه تا غلظتpm 300-200 برای گل های مختلف توصیه می‌شوند(جودي، 1385)
18-1-اتیلن
اتیلن یک هیدروکربن ساده اشباع نشده است که رسیدگی میوه‌ها را تسریع کرده و باعث اثرات سه گانه در گیاهان مي‌شود که شامل جلوگیری از طویل شدن، افزایش توسعه و رشد قطری و در نهایت رشد افقی ساقه در پاسخ به نیروی ثقل مي‌باشد.اتیلن در همه گیاهان عالی تولید مي‌شود، اما تولید آن در گیاهان پست مورد تردید است. این ماده در تمام قسمت های گیاهان عالی از ماده میتونین سنتز مي‌شود و تولید آن تحت تأثیر نوع بافت و مرحله نمو گیاه مي‌باشد.شکل مصنوعی اتیلن اتفون است که در محیط مایع با پ هاش پایین نمی تواند تولید اتیلن کند ولی اگر پ هاش بالا رود به اتیلن تبدیل مي‌شود(احمدی و همکاران، 2008).
اثرات اتیلن در گیاه: رسیدگی میوه، پیری، ریزش، گل دهی، رکود، رشدقیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه

پاسخی بگذارید