وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم و فنون مازندران
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی
ارائه مدل ریاضی برای تخصیص فضای قفسه کالا در محیط فازی
اساتید راهنما :
دکتر ایرج مهدوی
دکتر بابک شیرازی
استاد مشاور :
دکتر نظام الدین مهدوی امیری
دانشجو:
آزاد لطیفی نژاد
زمستان 1391

تقدیم به:
مادر و پدر عزیز و صبورم
تشکر و قدردانی
اکنون که با یاری خداوند موفق به اتمام این تحقیق شدهام ، بر خود لازم می دانم تا از راهنماییهای ارزندهی اساتید راهنمای خود، جناب آقای دکتر ایرج مهدوی و جناب آقای دکتر بابک شیرازی تشکر و قدردانی نمایم .
به علاوه از استاد مشاور خود، جناب آقای دکتر نظام الدین مهدوی امیری که از راهنماییها و کمکهای بی دریغ ایشان بسیار سود جستهام نیز تشکر و قدردانی می نمایم.
چکیده
در این مطالعه با بررسی عوامل تاثیر گذار بر رفتار مشتری در انتخاب کالاهای عرضه شده بر روی قفسه کالا در فروشگاه ها، با ارائه مدلی ریاضی و با معرفی مفهوم تقاضای شرطی فازی نحوه انتخاب کالاهای عرضه شده در فروشگاه تعیین گردید، مدل با توجه به میزان تقاضای فازی برای هریک از کالاها و میزان فضای انبار در اختیار، کالاهایی را که باید در فروشگاه ارائه شوند انتخاب و میزان فضای انبار تخصیص داده شده به آن کالاها را مشخص می نماید. مدلی ریاضی جهت تخصیص فضای قفسه کالا در محیط فازی ارائه شد که یک مسئله برنامه ریزی عدد صحیح مختلط غیر خطی فازی 1FMINLP می باشد، مدل ارائه شده با در نظر گرفتن تقاضای فازی، ارزش فازی طبقه های مختلف قفسه کالا از نظر دسترسی و دیده شدن و هزینه دوباره پر نمودن قفسه کالاها نحوه تخصیص فضای قفسه و روند دوباره پر نمودن قفسه کالاها را مشخص می نماید. مدلی جهت سفارش دهی کالاهای با تقاضای فازی عرضه شده در فروشگاه ارائه شد. مدل با در نظر گرفتن میزان فضای انبار و قفسه تخصیص داده شده به هر کالا و نحوه رفتار فازی مشتریان در قبال کالاهای انقضاء پذیر روند سفارشی را مشخص می نماید که کالاهای تازه تری روی قفسه ها قرار می گیرند. نحوه محاسبه پارامترهای فازی و مهم به کار گرفته شده در مدل های ارائه شده با استفاده از اطلاعات فروش روزانه مشخص گردید. در نهایت با ارائه مسئله نمونه عددی توانایی های مدل های ارائه شده نشان داده شد.
كلمات كليدي: تخصیص فضای قفسه، انتخاب مجموعه کالا، تامین دوباره انبار، تقاضای فازی، کشش فضا، کشش متقابل، کالای انقضاء پذیر، محیط فازی
Abstract
Here, we study factors affecting the customer’s decision to choose a product from the shelf. We propose a mathematical model for the product assortment where the demand is fuzzy. We offer a mathematical model for shelf space allocation in fuzzy environment where customers are sensitive to multi-level shelves and restocking of the shelves is considered. We introduce a mathematical model for the replenishment strategy to maximize the number of fresh products on the shelves where customers react to perishable products. We propose a method to calculate the fuzzy parameters of the proposed models by using store’s sales data. Finally, results on random test problems are presented to demonstrate effectiveness of the proposed model.
Keywords:shelf space allocation, product assortment, replenishment, fuzzy demand, space elasticity, cross space elasticities, fuzzy environment.
فهرست
فصل اول: کلیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-1. تعریف مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
1-2. فرضیات مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-3. روش حل مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-4. اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-5. ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-6. جنبه های نوآوری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
1-7. پیکربندی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
فصل دوم: ادبیات و پیشینه ی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 6
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
2-1. ادبیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
2-1-1. سلف سرویس تکنولوژی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
2-1-2. کشش فضای کالا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
2-1-3. کشش متقابل فضای کالا …………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
2-1-4. خرید آنی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
2-1-5. انقضاء پذیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
2-1-6. ارزش مشتری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
2-1-7. رضایت مشتری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
2-1-8. وفاداری مشتری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
2-1-9. مشکل قفسه های خالی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
2-1-10. تخصیص فضا به کالا های جدید …………………………………………………………………………………………………………………. 12
2-1-11. مشکل انتخاب های متعدد ………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
2-1-12. تشخیص قفسه های خالی …………………………………………………………………………………………………………………………….12
2-1-13. سیستم دوباره پر نمودن قفسه ها …………………………………………………………………………………………………………………13
2-1-14. تکنولوژی در فروشگاه های زنجیره ای ………………………………………………………………………………………………………….13
2-1-15. انتخاب کالا های ارائه شده در فروشگاه ………………………………………………………………………………………………………. 13
2-1-16. تخصیص فضای قفسه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
2-2. پیشینه ی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
2-2-1. آزمایش های میدانی جهت نشان دادن تاثیر تخصیص فضای قفسه کالا بر عملکرد فروشگاه …………………….. 14
2-2-2. مدل های ریاضی جهت رسیدن به جواب بهینه در تخصیص فضای قفسه کالا …………………………………………… 15
فصل سوم: مدل ریاضی فازی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
3-1. تقاضای شرطی فازی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
3-1-1. مفاهیم استفاده شده در مدل تقاضای شرطی فازی ……………………………………………………………………………………… 19
3-1-2. مدل ریاضی تقاضای شرطی فازی …………………………………………………………………………………………………………………. 20
3-1-3. شرح مدل تقاضای شرطی فازی …………………………………………………………………………………………………………………….. 21
3-2. انتخاب کالاهای عرضه شده در دسته کالایی با تقاضای فازی …………………………………………………………………………….22
3-2-1. مفاهیم استفاده شده در مدل انتخاب کالاهای عرضه شده در دسته کالایی با تقاضای فازی ……………………….22
3-2-2. مدل ریاضی انتخاب کالاهای عرضه شده در دسته کالایی با تقاضای فازی …………………………………………………..22
3-2-3. شرح مدل انتخاب کالاهای عرضه شده در دسته کالایی با تقاضای فازی ………………………………………………………25
3-3. تخصیص فضای قفسه به کالاها با تقاضای فازی ……………………………………………………………………………………………….. 29
3-3-1. مفاهیم استفاده شده در مدل تخصیص فضای قفسه کالاها با تقاضای فازی ……………………………………………….. 29
3-3-2. مدل ریاضی تخصیص فضای قفسه کالاها با تقاضای فازی …………………………………………………………………………… 30
3-3-3. شرح مدل تخصیص فضای قفسه کالاها با تقاضای فازی ……………………………………………………………………………… 32
3-4. سفارش کالا به تامین کننده و انقضاء پذیری کالا با تقاضای فازی …………………………………………………………………… 38
3-4-1. مفاهیم استفاده شده در مدل سفارش با توجه به انقضاء پذیری کالا با تقاضای فازی …………………………………. 38
3-4-2. مدل ریاضی سفارش با توجه به انقضاء پذیری کالا با تقاضای فازی …………………………………………………………….. 39
3-4-3. شرح مدل سفارش با توجه به انقضاء پذیری کالا با تقاضای فازی ……………………………………………………………….. 41
3-5. اندازه گیری پارامتر تقاضای فازی ………………………………………………………………………………………………………………………. 43
3-6. اندازه گیری پارامتر میانگین سود توزیع شده کالا …………………………………………………………………………………………….. 44
3-7. مجموعه کالاهای قابل قبول مشتری از نظر انقضاء پذیری ……………………………………………………………………………….. 44
3-8. مجموعه نظر تصمیم گیرنده در مورد کالاهای عضو دسته کالایی ……………………………………………………………………. 46
3-9. مجموعه طبقات قفسه که از نظر مشتری بهتر دیده می شود و به آن دسترسی راحت تر دارد ……………………… 47
فصل چهارم: اعتبار سنجی و مطالعه موردی ………………………………………………………………………………………………………………. 48
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49
4-1. اعتبار سنجی مدل های ارائه شده ……………………………………………………………………………………………………………………… 49
4-1-1. اعتبار سنجی مدل تقاضای شرطی فازی ………………………………………………………………………………………………………. 49
4-1-2. اعتبار سنجی مدل انتخاب کالاهای عرضه شده در دسته کالایی با تقاضای فازی ………………………………………. 51
4-1-3. اعتبار سنجی مدل تخصیص فضای قفسه کالاها با تقاضای فازی ………………………………………………………………… 61
4-1-4. اعتبارسنجی مدل سفارش با توجه به انقضاء پذیری کالا با تقاضای فازی …………………………………………………… 72
4-2. روند برنامه ریزی در فروشگاه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 78
4-3. مسئله نمونه عددی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81
4-4. بررسی زمان محاسباتی مدل تخصیص فضای قفسه کالاها با تقاضای فازی …………………………………………………….. 86
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88
5-1. نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88
5-2- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 90
مراجع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 91
پیوست …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 97
فهرست جدول ها
جدول 2-1. عوامل در نظر گرفته شده در مدل های ارائه شده قبلی ………………………………………………………………………… 17
جدول 3-1. نمادهای استفاده شده در مدل تقاضای شرطی ……………………………………………………………………………………… 20
جدول 3-2. نمادهای استفاده شده در مدل انتخاب کالاهای عرضه شده در دسته کالایی با تقاضای فازی …………….. 23
جدول 3-3. نمادهای استفاده شده در مدل تخصیص فضای قفسه کالاها با تقاضای فازی ………………………………………. 30
جدول 3-4. نمادهای استفاده شده در مدل سفارش با توجه به انقضاء پذیری کالا ………………………………………………….. 39
جدول 4-1. مقادیر مورد نیاز و طول عمر کالاهای مکمل کالای g …………………………………………………………………………… 49
جدول 4-2. مقادیر تقاضای شرطی کالاهای مکمل کالای g …………………………………………………………………………………….. 50
جدول 4-3. پارامترهای ورودی مسئله محک انتخاب کالاهای عرضه شده در دسته کالایی با تقاضای فازی ………….. 51
جدول 4-4. نتایج حل مسئله محک انتخاب کالاهای عرضه شده در دسته کالایی با تقاضای فازی ………………………… 51
جدول 4-5. تغییرات در پارامتر تقاضای فازی مسئله محک ……………………………………………………………………………………… 52
جدول 4-6. نتایج حل مسئله محک با تغییرD ̃_i …………………………………………………………………………………………………………. 52
جدول 4-7. تغییرات در پارامتر 〖Mino〗_i مسئله محک ……………………………………………………………………………………………… 53
جدول 4-8. نتایج حل مسئله محک با تغییر مقدار 〖Mino〗_i …………………………………………………………………………………….. 53
جدول 4-9. تغییرات در پارامتر 〖Mπ〗_i مسئله محک ………………………………………………………………………………………………….. 54
جدول 4-10. نتایج حل مسئله محک با تغییر مقدار 〖Mπ〗_i ………………………………………………………………………………………. 54
جدول 4-11. تغییرات در پارامتر s_i مسئله محک …………………………………………………………………………………………………….. 55
جدول 4-12. نتایج حل مسئله محک با تغییر مقدار s_i ……………………………………………………………………………………………. 55
جدول 4-13. تغییرات در پارامتر P_i مسئله محک ……………………………………………………………………………………………………. 56
جدول 4-14. نتایج حل مسئله محک با تغییر مقدار P_i ……………………………………………………………………………………………. 56
جدول 4-15. تغییرات در پارامتر 〖CO〗_i مسئله محک ………………………………………………………………………………………………… 57
جدول 4-16. نتایج حل مسئله محک با تغییر مقدار 〖CO〗_i ……………………………………………………………………………………….. 57
جدول 4-17. تغییرات در پارامتر 〖Maxo〗_i مسئله محک ………………………………………………………………………………………….. 58
جدول 4-18. نتایج حل مسئله محک با تغییر مقدار 〖Maxo〗_i …………………………………………………………………………………. 58
جدول 4-19. تغییرات در پارامتر μ_F ̃ (i) مسئله محک ……………………………………………………………………………………………. 59
جدول 4-20. نتایج حل مسئله محک با تغییر مقدار μ_F ̃ (i) ……………………………………………………………………………………. 59
جدول 4-21. نتایج حل مسئله محک با تغییر مقدار S_C …………………………………………………………………………………………… 60
جدول 4-22. پارامترهای مربوط به فروشگاه مسئله محک تخصیص فضای قفسه کالاها با تقاضای فازی ………………. 61
جدول 4-23. پارامترهای مربوط به کالاهای مسئله محک تخصیص فضای قفسه کالاها با تقاضای فازی ……………….. 61
جدول 4-24. نتایج حل مسئله محک تخصیص فضای قفسه کالاها با تقاضای فازی ……………………………………………….. 62
جدول 4-25. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار WS …………………………………………………………………………………… 62
جدول 4-26. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار NS ……………………………………………………………………………………. 63
جدول 4-27. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار NL ……………………………………………………………………………………. 64
جدول 4-28. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار WH …………………………………………………………………………………. 64
جدول 4-29. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار D ̃_i ……………………………………………………………………………………… 65
جدول 4-30. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار b_i ………………………………………………………………………………………. 66
جدول 4-31. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار 〖Wb〗_i …………………………………………………………………………………. 66
جدول 4-32. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار P_i ………………………………………………………………………………………. 67
جدول 4-33. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار C_i ………………………………………………………………………………………. 68
جدول 4-34. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار 〖Th〗_i …………………………………………………………………………………… 68
جدول 4-35. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار α_i ……………………………………………………………………………………… 69
جدول 4-36. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار ρ_i ………………………………………………………………………………………. 70
جدول 4-37. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار β_ij …………………………………………………………………………………….. 70
جدول 4-38. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مطلوبیت طبقات قفسه ……………………………………………………………….. 71
جدول 4-39. پارامترهای ورودی مسئله محک سفارش با توجه به انقضاء پذیری کالا با تقاضای فازی …………………… 72
جدول 4-40. نتایج حل مسئله محک سفارش با توجه به انقضاء پذیری کالا با تقاضای فازی …………………………………. 73
جدول 4-41. تعداد مشتری از دست رفته مسئله محک ……………………………………………………………………………………………. 73
جدول 4-42. نتایج حل مسئله محک تغییر در مجموعه A ̃ …………………………………………………………………………………….. 74
جدول 4-43. تعداد مشتری از دست رفته مسئله با تغییر در مجموعه A ̃ ………………………………………………………………. 74
جدول 4-44. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار Mino ………………………………………………………………………………. 75
جدول 4-45. تعداد مشتری از دست رفته مسئله با تغییر در مقدار Mino ……………………………………………………………. 75
جدول 4-46. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار D ̃_I ……………………………………………………………………………………… 76
جدول 4-47. تعداد مشتری از دست رفته مسئله با تغییر در مقدار D ̃_I …………………………………………………………………… 76
جدول 4-48. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار Maxi ………………………………………………………………………………. 77
جدول 4-49. تعداد مشتری از دست رفته مسئله با تغییر در مقدار Maxi ……………………………………………………………. 77
جدول 4-50. فضای انبار هر دسته کالایی …………………………………………………………………………………………………………………. 81
جدول 4-51. پارامترهای ورودی انواع مختلف قفسه …………………………………………………………………………………………………. 81
جدول 4-52. پارامترهای ورودی میزان مطلوبیت قفسه های استفاده شده در فروشگاه ………………………………………….. 81
جدول 4-53. پارامترهای ورودی کالاهای موجود در دسته های کالایی …………………………………………………………………… 82
جدول 4-54. تخصیص فضای انبار به دسته کالایی اول ……………………………………………………………………………………………. 82
جدول 4-55. تخصیص فضای انبار به دسته کالایی دوم ……………………………………………………………………………………………. 83
جدول 4-56. پارامتر های مربوط به کالاهای انتخاب شده جهت عرضه در فروشگاه ……………………………………………….. 83
جدول 4-57. نتایج تخصیص فضای قفسه دسته کالای اول ……………………………………………………………………………………… 83
جدول 4-58. نتایج تخصیص فضای قفسه دسته کالای دوم ……………………………………………………………………………………… 84
جدول 4-59. پارامترهای انقضاء پذیری کالای اول ……………………………………………………………………………………………………. 84
جدول 4-60. پارامترهای انقضاء پذیری کالای دوم ……………………………………………………………………………………………………. 85
جدول 4-61. روند سفارش دهی کالاهای دسته کالایی اول ……………………………………………………………………………………… 85
جدول 4-62. روند سفارش دهی کالاهای دسته کالایی دوم ……………………………………………………………………………………… 86
جدول 4-63. میانگین زمان رسیدن به جواب بهینه ………………………………………………………………………………………………….. 86
فهرست شکل ها
شکل 3-1. انتخاب های مختلف عرضه کالا ………………………………………………………………………………………………………………… 29
شکل 3-2. یک بلوک کالا در قفسه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
شکل 3-3. نمودار مطلوبیت کالایی که مشتریان به شدت به تازگی آن حساس هستند ………………………………………….. 44
شکل 3-4. نمودار مطلوبیت کالایی که مشتریان آن را فساد ناپذیر تلقی می نمایند ……………………………………………….. 45
شکل 3-5. نمودار مطلوبیت کالایی که مشتریان حساسیت کمتری نسبت به انقضاء پذیری آن دارند ……………………. 45
شکل 3-6. نمودار مطلوبیت طبقات قفسه ………………………………………………………………………………………………………………….. 47
شکل 4-1. روند برنامه ریزی در فروشگاه ……………………………………………………………………………………………………………………. 80
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه: امروزه فروشگاه های زنجیره ای سهم بزرگی از اقتصاد بازار خرده فروشی را تشکیل می دهند. مشتریان به علت دسترسی به تعداد زیادی کالا در یک محل و امکان تجمیع خریدهای خود بیش از پیش به این نوع مراکز جهت خرید مراجعه می نمایند. مشتری می تواند در هر خرید تعداد زیادی از اقلام مورد نیاز خود را با قیمت بهتر و امکان انتخاب از میان محصولات مختلف انتخاب کند. فروشگاه های زنجیره ای به دلیل توانایی در ارائه انواع مختلف کالا در یک محل و قدرت چانه زنی بیشتر در عقد قرارداد با تامین کنندگان مختلف می توانند در رقابت با خرده فروشان کوچکتر موفق تر عمل نمایند. مهم ترین منبع در اختیار فروشگاه های زنجیره ای فضای قفسه در اختیار آنان است. نحوه استفاده از فضای قفسه می تواند بر سود کوتاه مدت و دراز مدت فروشگاه تاثیر بگذارد.
تعریف مسئله:
سود یک فروشگاه به اینکه چه کالایی، از کدام تامین کننده، به چه مقدار و در کجای فروشگاه در دسترس مشتری قرار گیرد بستگی دارد. اینگونه تخصیص کالا به قفسه های فروشگاه هم بر میزان فروش آن کالای مشخص و هم بر میزان فروش دیگر کالاهای ارائه شده در فروشگاه تاثیر می گذارد. نحوه تخصیص بر هزینه عملیات فروشگاه که اصلی ترین عامل هزینه فروشگاه می باشد تاثیرگذار است. مشتریان در فروشگاه آزادانه بدون دخالت از سوی فروشگاه تنها با دیدن کالای مورد نظر خود نسبت به خرید اقدام می نمایند.
میزان رضایت مشتری از خرید خود در بازگشت دوباره وی به فروشگاه اثر گذار است. زمان ارائه یک کالای مشخص می تواند بر میزان فروش آن تاثیر بگذارد. رقابت سختی میان کالاها برای بدست آوردن فضای محدود قفسه در جریان است. وجود انتخاب های زیاد باعث سردرگمی مشتری می گردد و امکان دارد وی از خرید منصرف شود. وجود قفسه های خالی در فروشگاه موجب از دست رفتن فرصت فروش می شود. شرایط اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و نژادی بر نحوه انتخاب کالاها از سوی مشتریان تاثیر گذار می باشد. خرید های لحظه ای مشتریان خارج از لیست خریدشان بر میزان فروش فروشگاه اثرگذار است.

فرضیات مسئله:
میزان تقاضا برای هر کالا فازی است.
فضای قفسه ها محدود می باشد.
قفسه ها چند طبقه هستند.
فضای انبار محدود است.
فضای انبار به ازای گروه کالاها از هم جدا مي باشد.
روش حل مسئله:
با ارائه مدلی ریاضی نحوه انتخاب کالاهای عرضه شده در فروشگاه را تعیین می نماییم و با توجه به عوامل موثر بر تخصیص فضای قفسه مدلی ریاضی جهت تخصیص فضای قفسه کالاها را ارائه می نماییم که یک مسئله برنامه ریزی عدد صحیح مختلط غیر خطی فازی FMINLP2 می باشد. سپس با توجه به انقضاء پذیری کالاهای عرضه شده با ارائه مدلی ریاضی روند سفارش دهی به تامین کنندگان کالاهای ارائه شده را مشخص می نماییم.
اهداف تحقیق:
استفاده بهینه از همه امکانات در اختیار خرده فروش در جهت ماکزيمم نمودن سود.
کسب رضايت مشتريان با تامین نمودن حداکثر ممکن کالاهای موجود در لیست خريد آنان و در نتیجه افزايش میزان وفاداری آنان به خرده فروش.
افزايش میزان سود با تقويت احتمال خريدهای آني و خارج از لیست خريد مشتريان.
فرهنگ سازی و تاثیر بر رفتارهای خريد مشتريان در جهت سود بلند مدت خرده فروش.
تقويت ارتباط با تامین کنندگان قدرتمند در جهت استفاده از امکانات و توانايي های آنان.
ضرورت انجام تحقیق:
نحوه فروش در فروشگاه های زنجیره ای به این صورت است که مشتری خود به دنبال کالای مورد نظر می گردد، از میان برندها و قیمت های متفاوت کالای با برند مورد علاقه و یا قیمت مورد نظر خود را انتخاب می نماید و در سبد خرید خود قرار داده و به خرید خود ادامه می دهد. در اینگونه خرید نحوه چیدن کالاها در قفسه ها تنها وسیله تاثیرگذاری فروشگاه بر مشتریانش می باشد.
اگر مشتریان نیازهای خود را در یک خرید از فروشگاه تامین نمایند اعتماد به فروشگاه در نظر آنان که فروشگاه این توانایی را دارد که در خرید بعدی نیز نیازهای آنان را تامین نماید افزایش می دهد. این بازگشت مجدد مشتری موجب افزایش سود دراز مدت فروشگاه می گردد. مشتری راضی از خرید می تواند به عنوان یک عامل تبلیغ برای معرفی فروشگاه به دیگران نیز عمل نماید. از سوی دیگر اگر مشتری نتواند درصد قابل قبولی از لیست خرید خود را از فروشگاه تامین نماید از اعتماد وی به فروشگاه کاسته شده و موجب می گردد که به فروشگاه های رقیب برای خرید مراجعه نماید که این امر موجب از دست رفتن سود کوتاه حاصل از آن خرید مشخص و در صورت عدم بازگشت دوباره مشتری موجب از رفتن سود دراز مدت فروشگاه می گردد.
شرایط اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و نژادی می تواند بر نحوه انتخاب کالاها از سوی مشتریان تاثیر بگذارد. تصمیم گیرنده در فروشگاه باید این شرایط را در نحوه تصمیم گیری خود دخالت داده تا بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد.
قفسه های خالی بزرگترین تهدید برای یک فروشگاه می باشد. پر نمودن دوباره قفسه ها به افزایش میزان فروش کمک شایانی می نماید. با توجه به رفتار خرید مشتریان فروشگاه باید سیستمی جهت تشخیص قفسه های خالی و عمل در جهت رفع این امر را در اختیار داشته باشد.
به دلیل محدودیت فضای قفسه تخصیص این فضا بر بنای یافته های علمی می تواند به دست یافتن فروشگاه به بیشینه سود ممکن کمک نماید.

جنبه های نوآوری تحقیق:
در این تحقیق کلیه عوامل مهم تاثیرگذار بر مقدار فروش و میزان هزینه در یک مدل جامع ریاضی فازی اعمال شده است. با استفاده از مفهوم فازی انقضاء پذیری کالاها توضیح داده شده است. با در نظر گرفتن عوامل اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و نژادی و با ارائه مفهوم بلوک کالا مدلی دقیق تر از مدل های ارائه شده قبلی ارائه شده است.
پیکربندی تحقیق:
در فصل دوم این تحقیق با مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیق گستره ای از مطالعات انجام شده در زمینه تخصیص فضای قفسه کالا در فروشگاه های زنجیره ای پوشش می دهیم و مفاهیم اساسی و عوامل تاثیرگذار در زمینه تخصیص فضای قفسه به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد. در فصل سوم با ارائه مدلی ریاضی و با معرفی مفهوم تقاضای شرطی فازی نحوه انتخاب کالاهای عرضه شده در فروشگاه را تعیین می نماییم. مدلی ریاضی جهت تخصیص فضای قفسه کالا در محیط فازی را ارائه می نماییم. مدلی جهت سفارش دهی کالاهای با تقاضای فازی عرضه شده در فروشگاه ارائه می کنیم. نحوه محاسبه پارامترهای فازی و مهم به کار گرفته شده در مدل های ارائه شده را با استفاده از اطلاعات فروش روزانه مشخص می کنیم. در فصل چهارم به اعتبار سنجی مدل های ارائه شده می پردازیم و با حل مسئله نمونه عددی توانایی های مدل های ارائه شده را نشان می دهیم. در نهایت در فصل پنجم نتیجه گرفته شده از تحقیق مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و پیشنهاداتی در جهت مطالعات آینده ارائه می گردد.
فصل دوم
ادبیات و پیشینهی تحقیق
مقدمه: ادبیات و پیشینه تحقیق در بحث تخصیص فضای قفسه بسیار گسترده است و از منظرهای متفاوتی این مسئله مورد بحث قرار گرفته است. مطالعات میدانی در فروشگاه ها جهت نشان دادن اهمیت مسئله و میزان تاثیر آن بر میزان موفقیت فروشگاه ها انجام شده است. مدل های ریاضی متفاوتی برای رسیدن به یک جواب علمی در این زمینه ارائه شده است. روش های حل و الگوریتم های ابتکاری و فرا ابتکاری برای حل این موضوع طراحی و اجرا شده اند. بحث تخصیص فضای قفسه به دلیل ارتباط با رفتارهای مشتری در فروشگاه یکی از پیچیده ترین موضوعات در زمینه فروشگاه های زنجیره ای می باشد. بحث ها و مفاهیم اقتصادی فراوانی در این موضوع دخالت دارند که آشنایی با این مفاهیم برای درک مسئله حیاتی می باشد. در این فصل ابتدا به معرفی و توضیح این مفاهیم پرداخته شده است و سپس به پیشینه تحقیق در موضوع تخصیص فضای قفسه در فروشگاه ها پرداخته شده است.
ادبیات تحقیق:
سلف سرویس تکنولوژی3:
ارایه سرویس همواره مستلزم حضور کارمند و مشتری بوده است[41]. اگر کارمند نتواند در سطح انتظار ظاهر گردد این امر موجب زیان سازمان می گردد. فروشگاه های زنجیره ای برای کاستن از هزینه عملیات و جلوگیری از نارضایتی مشتری هرچه بیشتر به سوی استفاده از سلف سرویس تکنولوژی ترغیب می شوند[54]. پروسه خرید در فروشگاه های زنجیره ای به این صورت است که مشتری خود به دنبال کالای مورد نظر می گردد، از میان برندها و قیمت های متفاوت کالای با برند مورد علاقه و یا قیمت مورد نظر خود را انتخاب می نماید و در سبد خرید خود قرار داده و به خرید خود ادامه می دهد.

انواع سلف سرویس تکنولوژی هایی که قابلیت بکارگیری در فروشگاه های زنجیره ای را دارند[14]:
سیستم خرید در فروشگاه های زنجیره ای.
استفاده از سیستم های جستجوی کالا و بخش های مختلف در فروشگاه های زنجیره ای.
سبد های الکترونیک با توانایی نشان دادن مجموع قیمت کالاهای موجود در سبد.
استفاده از صندوق های پرداخت الکترونیک توسط خود مشتری بدون حضور فروشنده.
سیستم نشانه گذاری رادیویی.
کشش فضای کالا4 :
نسبت تغییرات در میزان فروش یک کالا به تغییرات در میزان فضای اختصاص داده شده به آن کالا را کشش فضای کالا گویند [13]. افزایش میزان فضای اختصاص داده شده به یک کالا می تواند اولاً موجب کاهش احتمال روبرو شدن با مشکل عدم وجود کالا در قفسه ها گردد، ثانیاً می تواند موجب جذب مشتریان بیشتری به آن کالا گردد [18]. اندازه گیری مقدار کشش فضای کالا نشان داده است که برای گروه های مختلف کالا مقادیر متفاوت و غیر صفری برای کالاهای موجود در آن گروه کالا بدست می آید [16]. اطلاعات پایگاه های داده نقاط فروش الکترونیک در اندازه گیری کشش فضای کالا بکار گرفته می شود.
کشش متقابل فضای کالا5 :
نسبت تغییرات در میزان فروش کالای (الف) به تغییرات در میزان فضای اختصاص داده شده به کالای (ب) را کشش متقابل فضای کالای (الف) ناشی از تخصیص فضا به کالای (ب) گویند. کشش متقابل فضای یک کالا می تواند برای کالاهای عرضه شده در همان گروه کالایی و یا گروه های دیگر کالا غیر صفر باشد. کشش متقابل فضای کالا برای کالاهای مکمل مثبت و برای کالاهای جانشین منفی می باشد. کشش های متقابل دو کالا لزومی ندارد که برابر باشند[11].

خرید آنی6 :
خریدهای خارج از لیست خرید یک مشتری را خرید آنی گویند [6]. یکی از روش های افزایش میزان فروش خریدهای لحظه ای خارج از لیست خرید مشتریان است. در این نوع خرید مشتری به دلیل دیدن یک کالای خاص خارج از لیست خرید در نزدیکی محل خرید یکی از کالاهای موجود بر لیست خرید و یا در مسیر حرکت خود به خرید آن کالا ترغیب شده و نسبت به انتخاب آن اقدام می نماید. نحوه تخصیص فضای قفسه و محل قرارگرفتن کالاها می تواند میزان خریدهای لحظه ای را افزایش دهد. کالاهایی که دارای کشش فضای بزرگتری هستند بیشتر مورد خرید آنی قرار می گیرند [16].
انقضاء پذیری:
ارائه کالاهای انقضاء پذیر همواره یکی از تصمیماتی است که تصمیم گیرنده را در میزان ارائه یک کالا انقضاء پذیر در فضای قفسه دچار تردید می نماید. این انقضاء پذیری شامل مدهای لباس، لوازم الکترونیکی، مواد خوراکی و غیره می باشد. ارائه یک کالا که مشتری حاضر به خرید آن نباشد به معنی از دست رفتن فرصت فروش محصولاتی است که این فضا به آن محصولات تخصیص داده نشده است [5, 21].
زمان ارائه یک کالا بر میزان فروش آن کالا اثر گذار است. تخصیص مناسب فضا به یک کالا باید بگونه ای باشد که هنگامی که پایان فصل مصرف آن کالا فرا می رسد دیگر فضایی در فروشگاه به آن کالا تخصیص داده نشده باشد و بیشترین مقدار موجود در طول فصل فروش آن کالا توسط مشتریان خریداری شده باشد. عدم ارائه یک محصول در زمان خودش موجب از دست دادن مشتریان و جذب آنها توسط دیگر فروشگاه ها خواهد شد [35, 52].

ارزش مشتری7 :
یک مشتری در یک سفر خرید برای فروشگاه به اندازه میزان خریدش از فروشگاه برای فروشگاه ارزش دارد، اما در حقیقت ارزش یک مشتری برای فروشگاه بسیار بیشتر از این امر است. مشتری با مراجعه مجدد خود جهت خرید به سود دراز مدت فروشگاه می افزاید. مشتری می تواند با نشر تجربه خرید خود در دایره اجتماعی خود موجب جذب مشتریان جدید و یا دفع مشتریان احتمالی گردد [8, 49].
رضایت مشتری8 :
عوامل زیادی بر میزان رضایت مشتری یک فروشگاه زنجیره ای اثر گذارند. یک مشتری با لیست خرید خود به فروشگاه می آید به دنبال کالاهای مورد نیاز می گردد و در صورت یافتن آن کالاها در فروشگاه نسبت به خرید آن کالاها اقدام می کند و از فروشگاه خارج می شود. تجربه خرید مشتری9 شامل جستجو به دنبال کالا، داشتن انتخاب های متفاوت، آسانی دسترسی به کالا، مجموع پرداختی برای کالاها، مدت زمان حضور در فروشگاه و جو کلی فروشگاه از نظر برخورد کارمندان، تکنولوژی های استفاده شده در فروشگاه و شرایط محیطی فروشگاه می باشد، هرچه این تجربه از نظر مشتری لذت بخش تر باشد میزان رضایت او از فروشگاه افزایش می یابد [19, 24, 33, 38].
وفاداری مشتری10 :
رضایت ایجاد شده در مشتری موجب ایجاد و تقویت حس وفاداری نسبت به فروشگاه در وی می گردد. مشتری وفادار به فروشگاه عادت نموده و خریدهای آینده خود را ترجیح می دهد از همان فروشگاه تامین نماید. مشتری وفادار با تبلیغ و توصیه فروشگاه به دایره اجتماعی خود می تواند موجب ایجاد و معرفی مشتریان جدید به فروشگاه گردد که این امر سود بلند مدت فروشگاه را افزایش می دهد. هرچه وفاداری مشتری به فروشگاه بیشتر باشد احتمال از دست دادن این مشتری ناشی از یک تجربه ناموفق خرید کمتر می گردد. فروشگاه می تواند با افزایش رضایت مشتری در هر خرید نسبت به افزایش میزان وفاداری مشتری اقدام نماید [8, 23, 29, 38].
مشکل قفسه های خالی11 :
قفسه های فروشگاه به عنوان مهم ترین منبع در اختیار فروشگاه باید همواره مورد استفاده بهینه قرار گیرد. یکی از بزرگترین تهدیدات که فروشگاه های زنجیره ای را تهدید می نماید مشکل قفسه های خالی است. این مشکل به حالتی اطلاق می گردد که مشتری نمی تواند کالای مورد نظر خود را در فروشگاه در محل مورد نظر پیدا نماید.
مشتریانی که نتوانند کالای مورد نیاز خود را پیدا نمایند بسته به نوع مشتری رفتار های متفاوتی از خود نشان می دهند. در حالت اول اگر مشتری حاضر به تغییر برند کالای مورد نیاز خود باشد کالای دیگری از دسته کالای مورد نظر را انتخاب می نماید. در حالت دوم اگر مشتری حاضر به انتخاب برند دیگری در دسته کالایی مورد نظر نباشد بدون انجام خرید آن به ادامه خرید خود می پردازد که این امر موجب از دست رفتن سود مربوط به آن خرید می گردد. در هر دو حالت اشاره شده رضایت مشتری از فروشگاه کاهش می یابد که در نهایت موجب کاهش وفاداری او به فروشگاه می گردد.
مشکل قفسه های خالی در دو حالت اتفاق می افتد. حالت اول هنگامی است که کالا در فروشگاه موجود می باشد اما در جای مورد نظر نیست. حالت دوم هنگامی که کالا در فروشگاه موجود نمی باشد. در حالت اول فروشگاه می تواند با ارائه یک سیستم مناسب به تشخیص قفسه های خالی و تشخیص محل وجود کالاها در فروشگاه بپردازد و نسبت به پر نمودن دوباره قفسه ها اقدام نماید. در حالت دوم فروشگاه باید نسبت به سفارش دهی به موقع و به میزان مناسب اقدام نماید [1, 10, 34, 44, 45].

تخصیص فضا به کالا های جدید:
امروزه هر لحظه محصول جدیدی به بازار عرضه می گردد. اگر فروشگاه بتواند این محصولات را به درستی به مشتریان خود معرفی نماید می تواند به جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان قدیمی خود کمک کند. ورود یک محصول به فضای محدود قفسه ها باید با خروج و یا کاهش تعداد عرضه شده دیگر محصولات همراه باشد. تصمیم اینکه کدام محصول یا محصولات خارج و یا کاهش داده می شوند باید به دقت گرفته شود تا از دست رفتن سود و مشتری جلوگیری شود [4].
مشکل انتخاب های متعدد:
مشتریان اگر با تعداد زیادی انتخاب مواجه شوند میل به عدم انتخاب در آنها زیاد می شود ایجاد تناسب میان میزان مناسب گوناگونی برندها و کالا ها و تامین نیاز درصد قابل توجهی از مشتریان فروشگاه به افزایش میزان فروش کمک می کند. اینکه از هر نوع کالا چه مقدار گوناگونی از برندها و قیمت های متفاوت وجود داشته باشد یکی دیگر از سوالاتی است که تصمیم گیرنده باید به آنها پاسخ دهد [30].
تشخیص قفسه های خالی:
تشخیص و شناسایی محل و زمان اتفاق مشکل قفسه های خالی در فروشگاه در جهت جلوگیری و رفع این مشکل امری ضروری است. روش های متفاوتی در فروشگاه ها برای شناسایی این امر مورد استفاده قرار می گیرد. بازرسی دوره ایی قفسه ها، استفاده از اطلاعات پایانه های فروش، و استفاده از شناسایی به وسیله نشانه گذاری رادیویی12. هرچه این شناسایی به عمل پیش بینی نزدیک گردد می تواند حل مشکل را سریع تر و کم هزینه تر نماید [10, 44, 45].

سیستم دوباره پر نمودن قفسه ها:
این سیستم به عنوان یک سیستم جامع که شامل میزان و زمان سفارش دهی به تامین کننده با توجه به موجودی قفسه ها و انبار و با در نظر گرفتن انقضاء پذیری کالای سفارش داده شده انجام می پذیرد و همچنین شامل برنامه ریزی جهت پر نمودن دوره ای قفسه ها با توجه به سیستم تشخیص قفسه های خالی می گردد. یک برنامه ریزی بهینه می تواند بطور قابل توجهی بر میزان هزینه عملیات فروشگاه تاثیر بگذارد [1, 18, 31, 46].
تکنولوژی در فروشگاه های زنجیره ای:
استفاده از تکنولوژی های نوین می تواند بر هزینه عملیات فروشگاه و همچنین میزان رضایتمندی مشتریان از تجربه خرید خود از فروشگاه می گردد. تکنولوژی های نقطه فروش13، شناسایی نشانه گذاری رادیویی، و تکنولوژی سلف سرویس از جمله تکنولوژی های بکار رفته در فروشگاه های زنجیره ای می باشند [22, 49, 55, 58].
انتخاب کالا های ارائه شده در فروشگاه14 :
اینکه اصولاً فروشگاه چه دسته از کالاها را ارائه دهد را انتخاب کالاهای ارائه شده گویند. این امر باید با دقت و در نظر گرفتن عوامل فراوانی از جمله شرایط جغرافیایی، اقلیمی، فصلی، فرهنگی، محل فیزیکی فروشگاه و زمانی انتخاب کالاهای ارائه شده صورت پذیرد. افزایش رضایتمندی و در نتیجه آن وفاداری مشتریان یک فروشگاه و جلوگیری از مشکل انتخاب های زیاد از نتایج یک انتخاب کالای ارائه شده بهینه می باشد [15, 20, 39, 40, 42, 47, 48, 51].

تخصیص فضای قفسه15 :
مهمترین منبع در اختیار فروشگاه های زنجیره ای فضای قفسه در اختیار آنهاست. این منبع محدود و با ارزش باید بگونه ای به کالاهای ارائه شده تخصیص داده شود که موجب افزایش تقاضا برای کالاهای موجود بر قفسه ها گردد. یک تخصیص بهینه موجب افزایش خریدهای آنی و در نتیجه افزایش سود فروشگاه می گردد. یک تخصیص فضای قفسه بهینه به کاهش هزینه عملیات ناشی از پر نمودن دوباره قفسه ها می انجامد [2, 9, 31, 43, 50, 53, 56, 57].
پیشینهی تحقیق:
تحقیقات انجام شده در زمینه به دو دسته اصلی تقسیم می گردند:
آزمایش های میدانی جهت نشان دادن تاثیر تخصیص فضای قفسه کالا بر عملکرد فروشگاه.
مدل های ریاضی جهت رسیدن به جواب بهینه در تخصیص فضای قفسه کالا.
آزمایش های میدانی جهت نشان دادن تاثیر تخصیص فضای قفسه کالا بر عملکرد فروشگاه:
کورهان16 [13] با انجام آزمايش بر روی نمونه بزرگي از کالاهای موجود در خرده فروشي نشان داد که رابطه مستقیم میان فضای قفسه تخصیص داده شده به يک کالا و میزان فروش آن وجود دارد.
دویل17 و گیدنگیل18 [17] نتايج آزمايش های درون فروشگاهي را در مورد کشش فضا را مورد بررسي قرار داده ومشکلات بکارگیری اينگونه آزمايش ها را بیان نمودند.
درزه19 و همکاران [18] با انجام يک سری آزمايشات نشان دادند که محل قرار گرفتن کالا تاثیر به مراتب بزرگتری از تاثیر میزان فضای تخصیص داده شده به آن دارد به شرط اينکه فضای اختصاص داده شده به میزان مناسبي پر باشد.

مدل های ریاضی جهت رسیدن به جواب بهینه در تخصیص فضای قفسه کالا:
اندرسون20 و آماتو21 [3] مسئله را به عنوان يک مسئله کوله پشتي با توجه به کشش فضا جهت بهینه سازی همزمان تخصیص فضای قفسه و انتخاب مجموعه کالا فرمول بندی نمودند که فقط به جنبه تقاضا می پردازد و بخش هزینه را نادیده می گیرد.
هانسن22 و هینسبروک23 [26] یک مدل که تاثیر تقاضا و تاثیر هزینه را در بر می گرفت ارائه نمودند هرچند اثر کشش متقابل را در بر نمی گیرد.
کورستینس24 و دویل [11] با در نظر گرفتن کشش فضا و کشش متقابل مدلی غیر خطی برای تخصیص فضای قفسه ارائه نمودند.
کورستینس و دویل [12] یک مدل پویا برای مسئله تخصیص فضای قفسه طی دوره های متوالی ارائه نمودند هرچند با حذف تابع هزینه و محدودیت فضا نسبت به مدل قبلی خود جامعیت کمتری دارد.
زافریدن 25 [59] با پیشنهاد روش برنامه ریزی پویا جهت حل مسئله تخصیص فضای قفسه تابع هدفی عمومی برای تقاضا و هزینه و کشش فضای کالا که اجازه می داد مدل به جواب های عدد صحیح برسد. هرچند کشش متقابل فضای کالاها را نادیده گرفت.
بولتز26 و نارت27 [7] با ارائه یک مدل بهینه سازی به وابستگی درون گروهی کالاها و میان گروهای مختلف کالا اهمیت دادند.
اوربان28 [52] مدلی که مسئله تخصیص فضای قفسه را با توجه به محدودیت های انبار بررسی می نمود ارائه کرد.
یانگ29 و چن30 [57] مدلی جامع که اجازه می دهد پارامترهای تاثیرگذار بر میزان تقاضا علاوه بر فضای تخصیص داده شده به هر کالا را دخالت دهد جهت حل مسئله تخصیص فضای قفسه ارائه نمودند.
یانگ [56] یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح برای حل مسئله تخصیص فضای قفسه به عنوان یک مسئله کوله پشتی ارائه نمود.
هوانگ31 و همکاران [31] مدلی که مسئله تخصیص فضای قفسه و کنترل موجودی انبار را با در نظر گرفتن چند طبقه بودن قفسه ها بررسی می نمود ارائه کردند.
حریقه32 و همکاران [27] یک مدل برنامه ریزی غیر خطی مرکب عدد صحیح برای انتخاب مجموعه کالا، سفارش دهی، و تخصیص فضای قفسه ارائه نمودند.
مورای33 و همکاران [43] مدلی را که تخصیص فضای قفسه را با توجه به حالا مختلفی که می توان یک کالا را روی قفسه قرار داد ارائه نمودند.
لطفی و ترابی [37] مدلی چند هدفه جهت انتخاب کالا برای تصمیم گیری میان مدت در فروشگاه ها ارائه نمودند که کشش فضای کالا و کشش متقابل فضای کالا را نادیده گرفته اند.
ایریون34 و همکاران [32] مدلی خطی شده برای تخصیص فضای قفسه جهت بکارگیری مدل برای تعداد بیشتری کالا ارائه نمودند.

در جدول (2-1) عوامل در نظر گرفته شده در مدل های ارائه شده قبلی مشخص شده است:
جدول 2-1. عوامل در نظر گرفته شده در مدل های ارائه شده قبلی
شکل قرار گرفتن کالاتفاوت طبقه هادوباره پر نمودنهزینهکشش متقابل فضاکشش فضامدل ارائه شده—–اندرسون و آماتو [3]—-هانسن و هینسبروک [26]—کورستینس و دویل [11]—-کورستینس و دویل [12]—زافریدن [59]—بولتز و نارت [7]—اوربان [52]—یانگ و چن [57]—یانگ [56]–هوانگ و همکاران [31]—حریقه و همکاران [27]-مورای و همکاران [43]—-لطفی و ترابی [37]–ایریون و همکاران [32] نیاز به مدلی که فضای قفسه کالاهای ارائه شده در فروشگاه را با در نظر گرفتن همه عوامل تاثیرگذار در نحوه تخصیص فضای قفسه تخصیص دهد احساس می شود.

فصل سوم
مدل ریاضی فازی
مقدمه: در این فصل به ارائه مدل ریاضی جامعی جهت بررسی مسئله تخصیص فضای کالا در محیط فازی می پردازیم. جهت استفاده بهتر از مدل ریاضی تخصیص فضای قفسه برای کالاهای با تقاضای فازی با ارائه مفاهیم جدید تقاضای شرطی فازی و ارائه مدلی ریاضی جهت محاسبه و بکار بردن آن در مدلی ریاضی جهت انتخاب کالاهای ارائه شده در فروشگاه نسبت به تعیین دسته کالایی اقدام می نماییم.
مدل ریاضی تخصیص فضای قفسه کالاها با تقاضای فازی ارائه شده با توجه به محدودیت فضای قفسه و تفاوت ارزش طبقه های قفسه به تخصیص فضای قفسه و تعیین روند دوباره پر نمودن قفسه ها می پردازد.
با ارائه مدلی ریاضی فازی نحوه سفارش دهی به تامین کنندگان کالاها را پس از تخصیص فضای قفسه توسط مدل ریاضی فازی تخصیص فضای قفسه کالاها با تقاضای فازی که ارائه محصولات تازه تر را در جهت مقابله با انقضاء پذیری کالاها تعیین می نماییم.
در پایان این فصل راه کارهای محاسبه پارامترهای فازی مسئله با توجه به اطلاعات حاصل از پایگاه داده نقطه فروش فروشگاه را جهت بکارگیری مدل در شرایط واقعی را ارائه می نماییم.
تقاضای شرطی فازی:
تقاضای ایجاد شده برای یک کالا ناشی از مصرف یک کالای دیگر را به عنوان تقاضای شرطی تعریف می نماییم. با توجه به فازی بودن تقاضا برای کالاهای موجود در فروشگاه مدلی جهت پیش بینی فازی مقدار تقاضای شرطی ارائه می گردد.
مفاهیم استفاده شده در مدل تقاضای شرطی فازی:
کالای مکمل: کالایی که جهت استفاده از یک کالای مشخص دیگر در طول عمر آن کالا مورد نیاز است را به عنوان کالای مکمل تعریف می نماییم.

مدل ریاضی تقاضای شرطی فازی:
کالایی با تقاضای فازی و طول عمر فازی ارائه گردیده است که برای استفاده از آن در مدت طول عمر کالا نیاز به مجموعه ای از کالاهای مکمل می باشد که هر کدام از این محصولات به تعداد فازی و با طول عمر فازی مورد استفاده قرار می گیرد.
نماد گذاری استفاده شده در جدول (3-1) آورده شده است. مقادیر فازی با نماد ~ متمایز گشته اند.
جدول 3-1. نمادهای استفاده شده در مدل تقاضای شرطی
تقاضا برای کالای مورد بررسی gD ̃_gطول عمر کالای مورد بررسی gT ̃_gمجموعه کالاهای مکمل برای کالای gλ_gتعداد مورد نیاز از کالای مکمل s_g∈λ_gn ̃_(s_g )طول عمر کالای مکمل s_g∈λ_gt ̃_(s_g ) مقدار تقاضای شرطی برای کالای مکمل s_g∈λ_g با توجه به ارائه کالای g با میزان تقاضای D ̃_g و طول عمر T ̃_g را با نماد (CD) ̃_(s_g ) نشان می دهیم و به صورت زیر تعریف می نماییم:
(CD) ̃_(s_g )=⌈EV(n ̃_(s_g ) )⌉.⌈EV(T ̃_g )/EV(t ̃_(s_g ) ) ⌉.D ̃_gقیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید